Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
PO - SO:10,00 -18,00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 49,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

3LP ARMIN VAN BUUREN
FEEL AGAIN (Deluxe boxset)

DAFT PUNKRandom Acces Memmories
(10th Anniversary, 3LP)

LEWIS CAPALDI
Divinely Uninspired To a Hellish Extent

4LP V/A 30 Jahre Bravo Hits

2LP DE LA SOUL
3 Feet High and Rising (magenta vinyl)

DEPECHE MODE Memento Mori

 

METALLICA 72 Seasons

MF DOOM Operation Doomsday
(limited face metal sleeve)

V/A EUROVISION Collected

V/A REGGAE Collected

BILAL 1st Born Second

THE CRAMPS Flamejob

MINISTRY Aminositisomina

VANGELIS Direct

V/A MOTOWN Collected

 LYNYRD SKYNYRDGod & Guns
Vychádza: 12.mája 2023

DEEP FOREST Boheme
Vychádza: 19.mája 2023

V/A GLAMROCK Collected
Vychádza 26.mája 2023

 

POCO Collected
Vychádza 26.mája 2023

MICHAEL BOLTON Spark Of Light

LOLA MARSCH Shot Shot Sherry

CIGARETTES AFTER SEX
Cigarettes After Sex

TYLER THE CREATOR Goblin

DEPECHE MODE Speak and Spell

BLACK PUMAS Black Pumas

THE CLASH Combat Rock

POLECATSThe Very Best Of

ANTI-FLAG Lies They Tell Our Children

MADNESS The Liberty Of Norton Folgate

Various Dance Craze
The Best Of British Ska... Live!

12" Modern Talking - Jet Airliner
(Coloured Vinyl)

12" Modern Talking
Lonely Tears In Chinatown

(Coloured Vinyl)

12" Modern Talking
Give Me Peace On Earth
(Coloured Vinyl)

DESMOND DEKKER 007 Shanty Town

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu vinyloveplatne.sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

1.1       Podnikateľ Ing. Jozef Pešta - House of FUN, s miestom podnikania Veternicová 3114/9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 34 858 741, DIČ: 1020258074, IČ DPH: SK1020258074, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č. 104-16163 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového obchodu vinyloveplatne.sk zameraného najmä na predaj vinylových platní a audiotechniky (ďalej len „internetový obchod“ a „tovar“).

 

1.2       Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho miesta podnikania, adrese jeho prevádzkarne Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, e-mailom na adrese info@vinyloveplatne.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903 471 294.

1.3       Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa tovar (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.4       Tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem alebo si objednal tovar u Prevádzkovateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.

 

Článok II

Tovar – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1       Vlastnosti, popis a cena jednotlivých tovarov, ktoré Prevádzkovateľ predáva, sú uvedené v internetovom obchode.

2.2       Cena nezahŕňa poštovné, balné a poistenie zásielky, ktoré hradí Zákazník, a ktorých výšku Prevádzkovateľ oznámi Zákazníkovi najneskôr pred uzatvorením zmluvy, ak nie je v internetovom obchode uvedené inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. S dodaním tovaru do iných krajín, ako je krajina miesta podnikania Prevádzkovateľa, môže byť spojená povinnosť zaplatiť clo alebo iné dane a poplatky; tieto poplatky hradí v celom rozsahu Zákazník.

 

Článok III

Objednávka tovaru, dodacie a platobné podmienky

 

3.1       Objednať tovar si Zákazník môže u Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodu. Pri objednávke Zákazník uvedie Prevádzkovateľom požadované identifikačné a kontaktné údaje. Zákazník si v rámci objednávky môže vybrať z Prevádzkovateľom sprístupnených možností dodania/dopravy (najmä osobný odber, kuriér, poštové služby, služby zásielkovne) a možností platby (najmä v hotovosti, kartou, bezhotovostným prevodom, na dobierku). Sprístupnené možnosti dodania/dopravy a možností platby sa môžu v konkrétnych prípadoch líšiť, najmä v závislosti od druhu objednaného tovaru, celkovej ceny objednaného tovaru, operatívnych a technických možností vybavovania objednávok.

3.2       Zmluva medzi Zmluvnými stranami sa považuje za uzatvorenú okamihom, kedy Prevádzkovateľ potvrdí objednávku Zákazníka. Objednávka Zákazníka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Ak Prevádzkovateľ potvrdí objednávku s výhradami, považuje sa to za nový návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorý Zákazník nie je povinný prijať.

3.3       Po uzatvorení zmluvy dodá Prevádzkovateľ objednaný tovar Zákazníkovi na ním uvedenú adresu v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ak je objednaný tovar skladom a ak nie je uvedené v internetovom obchode inak. Ak objednaný tovar nie je skladom, Prevádzkovateľ ho pre Zákazníka objedná u svojho dodávateľa tak, aby bol Zákazníkovi doručený v primeranej lehote; v takom prípade sa lehota dodania podľa predchádzajúcej vety predlžuje o lehotu uvedenú v internetovom obchode ako dobu dostupnosti tovaru u dodávateľa Prevádzkovateľa.

3.4       Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je Prevádzkovateľ schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Zákazníkovi náhradné plnenie alebo možnosť Zákazníka odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku). Odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku) môže Zákazník doručením e-mailu Prevádzkovateľovi. V prípade, ak Zákazník už uhradil cenu tovaru alebo jej časť alebo iné súvisiace úhrady, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú cenu tovaru alebo jej časť a iné súvisiace úhrady v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy (zrušení objednávky) Zákazníkovi na ním určený účet, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zákazník v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a v prípade, ak Zákazník už uhradil cenu tovaru alebo jej časť alebo iné súvisiace úhrady, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť a iné súvisiace úhrady v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Zákazníkovi.

3.5       Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na Zákazníka.

3.6       Nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zhoršenia tovaru prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia tovaru.

3.7       V prípade, ak sa Zákazník, ktorý nevystupuje v právnom postavení spotrebiteľa, dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny, vznikne mu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; pri omeškaní v trvaní viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený od Zákazníka požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 % z celkovej ceny dodávky.

 

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

4.1       Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

4.2       Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

4.2.1    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka,

4.2.2    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

4.2.3    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

4.2.4    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

4.2.5    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil.

4.3       Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

4.4       Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe (poštou) alebo e-mailom. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený najneskôr spolu s tovarom.

4.5       Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

4.6       Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ však nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, ak sa so Zákazníkom nedohodnú inak a ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.7       Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4.6 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.8       Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar Prevádzkovateľovi; lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi znáša Zákazník.

4.9       Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.10     Ustanovenia tohto článku sa použijú iba v prípade, ak Zákazník vystupuje v právnom postavení spotrebiteľa a Prevádzkovateľ v právnom postavení dodávateľa.

Článok V

Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1       Informácie o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady tovaru, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI

Darčekové poukážky

6.1       Darčekovú poukážku Prevádzkovateľa je možné jednorazovo využiť na nákup v internetovom obchode alebo v kamenej predajni Prevádzkovateľa (Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto) do dátumu jej platnosti uvedeného na darčekovej poukážke. Darčekovú poukážku nemožno u Prevádzkovateľa vymeniť za peniaze, a to ani po uplynutí platnosti darčekovej poukážky, ani využiť na nákup ďalšej darčekovej poukážky. Nevyužitá darčeková poukážka v lehote jej platnosti „prepadáva“. Prevádzkovateľ (predávajúci) môže na darčekovej poukážke určiť ďalšie podmienky jej využitia, najmä uvedením minimálnej sumy objednávky (kúpnej ceny tovaru), pri ktorej možno darčekovú poukážku využiť.

6.2       Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej poukážke ako suma s DPH. Darčekovú poukážku možno v internetovom obchode využiť zadaním kódu darčekovej poukážky v rámci objednávky alebo v kamennom obchode jej odovzdaním Prevádzkovateľovi. Darčekovú poukážku možno využiť iba pri jednom nákupe, a to iba na nákup tovaru (nie napr. na nákup služieb, resp. zaplatenie poštového/balného a iných súvisiacich platieb), ak nie je dohodnuté inak. Pri jednom nákupe možno využiť iba jednu darčekovú poukážku alebo iba jeden zľavový kupón.

6.3       Ak je celková suma objednávky (kúpna cena tovaru) vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, Zákazník (kupujúci) doplatí iba zvyšnú časť sumy (kúpnej ceny tovaru) nad rámec hodnoty darčekovej poukážky. Ak je celková suma objednávky (kúpna cena tovaru) nižšia ako hodnota darčekovej poukážky, zostávajúca časť hodnoty darčekovej poukážky „prepadáva“ a Zákazník (kupujúci) nemá nárok na zaplatenie rozdielu ani na využitie rozdielu pri ďalšom nákupe.

6.4       V prípade vzniku nároku Zákazníka (kupujúceho) na vrátenie kúpnej ceny, je hodnota tohto tovaru (resp. jej časť) uhradená darčekovou poukážkou vrátená prostredníctvom vydania novej darčekovej poukážky v hodnote vráteného tovaru (resp. jeho časti uhradenej darčekovou poukážkou) s dobou platnosti darčekovej poukážky minimálne 3 mesiace odo dňa jej vydania.

6.5       Ustanovenia tohto článku platia na kúpu, ako aj využitie darčekových poukážok Prevádzkovateľa v internetovom obchode, ako aj jeho kamennej predajni (Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto).

Článok VII

Zľavové kupóny

7.1       Zľavový kupón Prevádzkovateľa je možné jednorazovo využiť pri nákupe v internetovom obchode alebo v kamenej predajni Prevádzkovateľa (Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto) do dátumu jeho platnosti uvedeného na zľavovom kupóne, ak Prevádzkovateľ (predávajúci) neurčí inak. Zľavový kupón nemožno u Prevádzkovateľa vymeniť za peniaze, ani využiť na nákup darčekovej poukážky. Nevyužitý zľavový kupón v lehote jeho platnosti „prepadáva“. Prevádzkovateľ (predávajúci) môže na zľavovom kupóne určiť ďalšie podmienky jeho využitia, najmä uvedením minimálnej sumy objednávky (kúpnej ceny tovaru), pri ktorej možno zľavový kupón využiť.

7.2       Hodnota zľavového kupónu je uvedená na zľavovom kupóne ako pevná suma zľavy alebo percentuálna zľava, ktorú Prevádzkovateľ (predávajúci) poskytne Zákazníkovi (kupujúcemu) pri jeho nákupe. Zľavový kupón možno v internetovom obchode využiť zadaním kódu zľavového kupónu v rámci objednávky alebo v kamennom obchode jeho odovzdaním Prevádzkovateľovi. Zľavový kupón možno využiť iba pri jednom nákupe, a to iba na nákup tovaru (nie napr. na nákup služieb, resp. zaplatenie poštového/balného a iných súvisiacich platieb), ak nie je dohodnuté inak. Pri jednom nákupe možno využiť iba jednu darčekovú poukážku alebo iba jeden zľavový kupón.

7.3       Ak Zákazník (kupujúci) využije zľavový kupón, Prevádzkovateľ (predávajúci) mu poskytne zľavu z celkovej hodnoty objednávky (kúpnej ceny tovaru) zodpovedajúcu hodnote zľavy podľa zľavového kupónu. Zľava nemôže byť vyššia, ako je hodnota objednávky (kúpna cena tovaru); na zľavu sa v takom prípade v dotknutom rozsahu neprihliada.

7.4       V prípade vzniku nároku Zákazníka (kupujúceho) na vrátenie kúpnej ceny, ktorá bola znížená o zľavu poskytnutú využitím zľavového kupónu, Zákazník (kupujúci) nemá nárok na vydanie zľavového kupónu zodpovedajúceho zľave poskytnutej využitím zľavového kupónu ani na poskytnutie inej náhrady.

7.5       Ustanovenia tohto článku platia na využite zľavových kupónov Prevádzkovateľa v internetovom obchode, ako aj jeho kamennej predajni (Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto).

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

8.1       Aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na vinyloveplatne.sk.

8.2       Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou tovaru.

3.3       Právne vzťahy Zmluvných strán sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami budú na jeho prejednanie a rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky.

8.4       Názov a adresa orgánu dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, ba@soi.sk.

8.5       Tieto VOP sú platné od 01.09.2021.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

internetového obchodu vinyloveplatne.sk

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ Ing. Jozef Pešta - House of FUN, s miestom podnikania Veternicová 3114/9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 34 858 741, DIČ: 1020258074, IČ DPH: SK1020258074, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č. 104-16163, ktorého môžete kontaktovať na adrese jeho miesta podnikania, adrese jeho prevádzkarne Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, e-mailom na adrese info@vinyloveplatne.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903 471 294.

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo právom chránených záujmov.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis, najmä našim spolupracovníkom. V rozpore s právnymi predpismi však vaše osobné údaje nikomu neposkytneme.

 Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do času, kým ho neodvoláte. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

Súbory cookies

Webové stránky vinyloveplatne.sk používajú súbory cookies na účely

-    merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

-    zabezpečenia základných funkčnosti webových stránok.

Zber súborov cookies je možný na základe nášho oprávneného záujmu na tom, aby boli webové stránky funkčné a aby ich návštevníkom poskytli maximálny komfort pri prehliadaní. Webové stránky je však možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webových stránok - tento režim je možne buď nastaviť v rámci nastavenia webového prehliadača alebo je možné zrušiť používanie cookies prostredníctvom našich webových stránok v ich dolnej časti. Súbory cookies nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak návštevník zakáže používanie súborov cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Zhromaždené cookies súbory sú spracované poskytovateľom služby Google Analytics, prípadne iným subjektom.

Zasielanie marketingových ponúk („newsletter“-ov)

Ak nám udelíte súhlas, budeme Vám zasiela tzv. „newsletter“-y s informáciami o našich novinkách, akciách, prípadne iných ponukách, či iné reklamné/marketingové správy. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

Ak o ďalšie posielanie nebudete mať záujem, pokojne sa odberu môžete odhlásiť (odvolať Váš súhlas), a to prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo prostredníctvom na to učeného odkazu v jednotlivých e-mailoch.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

internetového obchodu vinyloveplatne.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Podnikateľovi Ing. Jozef Pešta - House of FUN, s miestom podnikania Veternicová 3114/9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 34 858 741, DIČ: 1020258074, IČ DPH: SK1020258074, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č. 104-16163,

oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

________________________________________________________________

(uvedie sa označenie tovaru)

 

 

dátum objednania/dátum prijatia tovaru:       ___________________________

 

meno a priezvisko zákazníka:                       ___________________________

 

adresa zákazníka:                                         ___________________________

 

                                                                       ___________________________

 

                                                                       ___________________________

 

 

Doplňujúce údaje (nemusíte vypĺňať):

číslo objednávky:                                           ___________________________

číslo účtu (IBAN) na vrátenie platby:             ___________________________

 

dátum: ____________

 

 

 

                                               _____________________

                                               podpis zákazníka

                                               (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

internetového obchodu vinyloveplatne.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1       Podnikateľ Ing. Jozef Pešta - House of FUN, s miestom podnikania Veternicová 3114/9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 34 858 741, DIČ: 1020258074, IČ DPH: SK1020258074, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č. 104-16163 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového obchodu vinyloveplatne.sk zameraného najmä na predaj vinylových platní a audiotechniky (ďalej len „internetový obchod“ a „tovar“).

1.2       Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho miesta podnikania, adrese jeho prevádzkarne Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, e-mailom na adrese info@vinyloveplatne.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903 471 294.

1.3       Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa tovar (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.4       Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na predaj tovaru (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa pre internetový obchod vinyloveplatne.sk, v ktorom Prevádzkovateľ ponúka na predaj tovar (ďalej aj len „vec“ alebo „výrobok“).

1.5       Prevádzkovateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho objednali tovar, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Prevádzkovateľa za vady.

1.6       Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú iba v prípade, ak Zákazník vystupuje v právnom postavení spotrebiteľa a Prevádzkovateľ v právnom postavení dodávateľa.

Článok II

Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1       Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom. Pri použitých veciach Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Prevádzkovateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.2       Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III

Práva zo zodpovednosti za vady

3.1       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadami za vec bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.3       Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Článok IV

Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady (reklamácia)

4.1       Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.

4.2       Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Prevádzkovateľa poštou na adrese miesta podnikania alebo prevádzkarne Prevádzkovateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bod 1.2 tohto Reklamačného poriadku). Pri uplatnení reklamácie Zákazník

-    uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,

-    uvedie opis vady výrobku,

-    uvedie, akým spôsobom podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku požaduje vadu odstrániť,

-    predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže Prevádzkovateľ požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie,

-    a zároveň doručí Prevádzkovateľovi reklamovaný tovar.

4.3       Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú Prevádzkovateľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady a reklamovaný tovar podľa bodu 4.2 tohto článku.

Článok V

Postup pri vybavovaní reklamácie

5.1       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2       Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5.1 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.3       Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.4       Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa podľa bodu 5.6 tohto článku.

5.5       Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6       Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7       Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

5.8       Iné sťažnosti a podnety Zákazníkov, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vybavuje Prevádzkovateľ zákonným spôsobom. Sťažnosti a podnety Zákazníkov možno podať Prevádzkovateľovi rovnakým spôsobom ako uplatniť reklamáciu podľa tohto Reklamačného poriadku.

Článok VI

Alternatívne riešenie sporov

6.1       Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva.

6.2       Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.3       Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

6.4       Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

7.1       Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.09.2021.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

internetového obchodu vinyloveplatne.sk

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ Ing. Jozef Pešta - House of FUN, s miestom podnikania Veternicová 3114/9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 34 858 741, DIČ: 1020258074, IČ DPH: SK1020258074, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č. 104-16163, ktorého môžete kontaktovať na adrese jeho miesta podnikania, adrese jeho prevádzkarne Zámočnícka 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, e-mailom na adrese info@vinyloveplatne.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903 471 294.

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo právom chránených záujmov.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis, najmä našim spolupracovníkom. V rozpore s právnymi predpismi však vaše osobné údaje nikomu neposkytneme.

 Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do času, kým ho neodvoláte. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

Súbory cookies

Webové stránky vinyloveplatne.sk používajú súbory cookies na účely

-    merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

-    zabezpečenia základných funkčnosti webových stránok.

Zber súborov cookies je možný na základe nášho oprávneného záujmu na tom, aby boli webové stránky funkčné a aby ich návštevníkom poskytli maximálny komfort pri prehliadaní. Webové stránky je však možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webových stránok - tento režim je možne buď nastaviť v rámci nastavenia webového prehliadača alebo je možné zrušiť používanie cookies prostredníctvom našich webových stránok v ich dolnej časti. Súbory cookies nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak návštevník zakáže používanie súborov cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Zhromaždené cookies súbory sú spracované poskytovateľom služby Google Analytics, prípadne iným subjektom.

Zasielanie marketingových ponúk („newsletter“-ov)

Ak nám udelíte súhlas, budeme Vám zasiela tzv. „newsletter“-y s informáciami o našich novinkách, akciách, prípadne iných ponukách, či iné reklamné/marketingové správy. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

Ak o ďalšie posielanie nebudete mať záujem, pokojne sa odberu môžete odhlásiť (odvolať Váš súhlas), a to prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo prostredníctvom na to učeného odkazu v jednotlivých e-mailoch.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

Novinky z nášho blogu

Gramofón TESLA NC500
Gramofón TESLA NC500
Gramofón Tesla NC500 vyrábaný v Tesla Litovel - Československo, 1986 - 1991 čítať celé
Reprosústavy PIONEER CS-203
Reprosústavy PIONEER CS-203
Reprosústavy Pioneer CS-203 vyrobené v Japonsku. Trojpásmové reprosústvy s dostatočným výkonm a moderným dizajnom. Dobovo pre hi-fi zariadenia z prelo... čítať celé
Súhlas na odber nášho newsletteru.
Zachová Vám kontakt s našimi zľavami a informáciami o vinylových burzách v Bratislave
KAMENNÁ PREDAJŇA/OSOBNÉ ODBERY

Michalská 18

Vchod zo strany Zámočníckej ulice, orientačne Zámočnícka 6

811 03 Bratislava

Otvorené:

Pondelok - Piatok: 11,00 -18,00

Sobota: 10,00 - 18,00

Nedeľa: Zatvorené

Kde nás nájdete

KONTAKTY
Logo
www.vinyloveplatne.sk
PO - SO:10,00 -18,00
Copyright © Vinyloveplatne.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk